درب بازدید مخصوص سقف و دیوار کناف

توضیحات کلی

درب ها و دریچه های بازدید مخصوص سقف و دیوار کناف در بخش های تاسیساتی،مکانیکی و الکتریکی ساختمان ها به عنوان جایگزینی مقرون به صرفه و زیبای دریچه های بازدید آلومینیومی مورد استفاده قرار می گیرند.

این درب های بازدید مخصوص سقف ها و دیوار های کناف با ضخامت پنل 12.5 میلی متر بوده و تمام شده کار به صورت همسطح با سقف بوده و پس از اتمام کار هم شکل با باقی سقف رنگ، کاغذ دیواری و… روی آن اجرا می شود و یکپارچگی بی نظیری را در مقایسه با درب های بازدید سنتی آلومینیومی به وجود می آورد.
محل هایی که باید در مواقع ضروری مورد بازدید قرار بگیرند مانند،بازدید فاضلاب ها و رایزرهای فاضلاب یا برای کنترل کردن دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در تهویه ساختمان ها مانند،شیر فلکه ها و فن کویل ها که نیاز به کنترل و پایش مداوم دارند که به دو صورت قابلیت اجرا را دارند،هم بر روی سقف و هم بر روی دیوار.

معمــولا در ســاختمان هــا بــه طــور عمومــی نقاطــی وجــود دارد کــه بــه صــورت اضطــراری و یــا مــوردی بایســتی بازدیــد شــوند؛ بــه همیــن جهــت در زیــر ایــن بخــش هــا دریچــه ای جهــت بازدیــد تعبیــه مــی گــردد تــا دسترســی بــه ایــن نقــاط، بــه ســادگی و راحتــی میســر شــود. شــرکت تهویــه اطمینــان پــارس بــا اتــکا بــه علــم، دانــش و تجربــه ســال هــا تــاش در زمینــه تولیــد دریچــه هــای توزیــع هــوا و دریچــه هــای خــاص و بــا بهــره گیــری از مهندســین مجــرب و خــاق بــرای اولیــن بــار در ایــران نســبت بــه طراحــی و تولیددریچــه هــای بازدیــد مخصــوص ســقف و دیوارهــای کنــاف اقــدام و محصــولات جدیــدی را بــه صنعــت ســاختمان ســازی ایــران معرفــی و تقدیــم نماییــم، بیشــترین کاربــرد ایــن محصــول در بخــش تاسیســات مکانیکــی و الکتریکــی ســاختمان مــی باشــد کــه بــه اختصــار بــه شــرح ذیــل مــی باشــد: فاضــاب، رایزرهــای فاضــاب، شــیر فلکــه هــا، cleanoutدر بخــش تاسیســات مکانیکــی کلیــه دسترســی هــا بــه تجهیــزات نصــب شــده جهــت کنتــرل فــن کویــل هــا یــا داکــت فــن کویــل هــا و… بــه ســهولت قابــل انجــام اســت. در بخــش تاسیســات الکتریکــی نیــز دسترســی بــه کلیــه رایزرهــای بــرق، اف اف، تلفــن، آنتــن و سیســتم هــای اعــام حریــق، تابلوهــای بــرق، جعبــه هــای تقســیم و کلیــه جعبــه هــای کنترلــی، شــبکه کامپیوتــر، سیســتم هــای تلفــن داخلــی و… از ایــن طریــق میســر مــی شــود.

اطلاعات فنی

ابعاد دریچه ها و درب بازدید های کناف در سایز های استاندارد 20*20 30* 30 40*40 50*50 60*60 تولید می شوند و در صورت نیاز در سایز های سفارشی نیز هم به صورت وزنی و هم با قفل و لولاء و جهت تولید دریچه های زیر فن کوئل با مکش دریچه آلومینیومی قابل تولید می باشد.

معمولا درابعاد بالای 100 سانتیمتر و به طور کلی مواردی که وزن دریچه بازدید کناف زیاد باشد این دریچه ها به صورت وزنی تولید می شوند چرا که قفل مخفی تحمل بار سنگین را نداشته و فشار بیش از حد موجب خرابی قفل و در نهایت طول عمر کوتاه تر درب های بازدید کناف نصب شده روی سقف می گردد.

در سایز های بزرگ نیز دریچه ها به صورت 2یا3 لنگه تولید میشوند تا آلومینیوم های میانی به علت سنگینی بسیار زیاد دچار کمانش و یا تاب گرفتگی نشوند.

درب ها و دریچه های بازدید کناف دارای پنل های متنوع بوده که متناسب با شرایط اقلیمی و کاربری هر پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند

پنل MR: این پنل به رنگ سبز است که ضد رطوبت بوده.

پنل FR: تقریبا به رنگ صورتی بوده و ضد حریق می باشد.

پنل RG: به رنگ خاکستری می باشد که نه ضد حریق می باشد و نه ضد رطوبت وسبک ترین نوع پنل است.

پنلFM: به رنگ سبز بوده که هم ضد حریق است و هم ضد رطوبت و سنگین ترین نوع پنل است.

 

خصوصیات و مزایا

از مزایای درب ها و دریچه بازدید کناف میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

نصب سریع و آسان

انعطاف پذیری بالا

صرفه جویی در فضا، طراحی زیبا و متناسب با محیط به دلیل عدم محدودیت در اجرای کاشی،MDF وکاغذ دیواری که موجب ایجاد شکل منطبق با محیط پیرامون خود شده و در سقف و دیوار پنهان می شود.

دارای کارابین و کابل نگه دارنده برای جلو گیری از سقوط درب دریچه به پایین شده و ایمنی شخص بازدید کننده.

امکان جدا سازی کامل درب از فریم.

امکان ایجاد دریچه به منظور هدایت هوای رفت و برگشت بر روی دریچه بازدید کناف به صورت کاملا هم سطح.

خصوصیات و مزایا
-نصب آسان وسریع، صرفه جویی در فضا و طراحی زیبا
– قابلیت تولید جهت زیر فن کوئل (دارای گریل) و افزایش تعداد درب بازشو
– انعطاف و قابلیت نصب بر روی کلیه سقف و دیوارها با هر نوع مصالح موجود (سقف های کاذب)
– جدا شدن درب از فریم

ویژگی های خاص دریچه بازدید:
– ظاهری پنهان در سقف
– قابلیت تطابق رنگ با محیط اطراق خود.
-قابلیت نصب کاشی ، کاغذ دیواری ،MDF ،و هرنوع پوشش دیگر بر روی این دریچه
– دارای قفل مخفی فشاری
– دارای سیم بکسل حهت محافظت از سقوط درب دریچه به پایین
– تولید در ابعاد سفارشی

دیدگاه ها
One Comment
  1. بسیار عالی هستند

پاسخ دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *